ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

про надання послуг у сфері інформатизації

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Хамідов Алішер Наріманович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний     Договір  (далі —  Договір),  адресований  необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною  пропозицією Виконавця,  укласти  з будь -яким  Замовником  Договір про надання послуг  у  сфері  інформатизації.  При  замовленні  та  оплаті Послуг  Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на  укладення  Договору  в  повному  обсязі,  без  підпису  письмового  примірника  Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст.  633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма  умовами цього Договору  в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4 . Будь -яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

–  факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця чи в мобільному додатку ITER (android, ios) та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios);

 –  оплата  Послуг Виконавця на  умовах  та  в  порядку,  визначеними цим  Договором  та  на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios);  

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття  умов  цього  Договору  на  адресу  електронної  пошти,  зазначену  на  сайті https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios).

1.5 .  Укладаючи  цей  Договір  Замовник  автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6 . Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2.  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір  публічної  оферти»  -  публічний  договір,  зразок  якого  розміщений на  Веб-сайті   https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios).

«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації (а саме – послуги з доставки даних  від  інших  хмарних  сервісів  Замовнику),  які  надаються  Виконавцем,  та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб –сайту Виконавця https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios).

«Замовник» - будь  -яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб -сайт https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios) та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на  отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.  Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику  Послуги  у  сфері  інформатизації  (а  саме – послуги  з  доставки  даних  від  інших хмарних сервісів Замовнику, надання послуг користувачам можливості збереження пам’яті про близьких людей, котрі відійшли у вічність, щодо нагадування та вшанування дат народження та спочинку близьких, знайомих людей, можливості ділитись точним місцем поховання з близькими, тощо), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2.  Замовник та  Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним  чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3 . Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1.  Виконавець зобов’язаний:

- виконувати умови даного Договору;

- надати Замовнику Послуги належної якості;

- об’єктивно  інформувати  Замовника  про  Послуги  та  умови  їх  надання  на  Веб-сайті https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios).

4.2.  Виконавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;

- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1.  Замовник зобов’язаний:

- своєчасно оплачувати послуги згідно умов даного Договору на умовах визначених цим Договором;

- ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios).

5.2.  Замовник має право:

- оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайті  https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios);

- вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1.  Замовник  самостійно  оформлює  Замовлення  послуг що надаються Виконавцем на  відповідній  сторінці  Веб-сайту https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios)  шляхом  додавання  Послуг визначених в п.3.1. Договору за допомогою натискання відповідної кнопки  “Додати”.

7.  ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1.  Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios). Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони  погоджуються,  що еквівалентна вартість Послуг,  визначена  на відповідній  сторінці  Веб-сайту  https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios)  в  доларах  США,  сплачується  Замовником  в гривнях у  відповідності  до офіційного  курсу  гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного  рахунку  за  Послуги Виконавцем.

7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або 

7.3.2.  за  допомогою  інших  платіжних  засобів,  які  вказані на  Веб-сайті  Виконавця https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios) (якщо Замовником є фізична особа).

7.4.  Моментом  оплати  Послуг  вважається  час  зарахування грошових  коштів  на поточний рахунок Виконавця.

7.5.  Оплата за Послуги здійснюється Замовником в момент здійснення замовлення на сайті Виконавця https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios).

7.6.  Замовник  самостійно  та  за  свій  рахунок  сплачує  вартість  послуг  третіх  осіб,  якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

8.   ПОРЯДОК  ОТРИМАННЯ  ПОСЛУГ.  ПОРЯДОК  ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

8.1  Правила    надання  та отримання Послуг зазначені  на  відповідній  сторінці  Веб-сайту   https://www.iter-ritual.com чи в мобільному додатку ITER (android, ios) та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору Реквізити Виконавця.

8.2.  Факт отримання Послуг Замовником - фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця.

8.3. Факт отримання Послуг Замовником - юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих  Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується  Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених  даним Договором). Виконавець  зобов’язаний  надіслати  Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця  з  моменту  направлення Замовнику Акту,  на поштову  адресу  Виконавця  не  надійшов  підписаний  Замовником 2-й  екземпляр  Акту  або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

9.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3.  Якщо  відповідний  спір  не  можливо  вирішити  шляхом  переговорів,  він  вирішується  в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс -мажорних обставин).

10.  ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1.  Сторони  звільняються  від  відповідальності за невиконання або неналежне  виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь -які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або   держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться до даткові  обмеження  і  які  роблять  неможливим  подальше  повне  або  часткове  виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

11.1. Будь-які Особисті дані захищаються та обробляються нами відповідно до Політики конфіденційності. Замовник розуміє та погоджується, що в момент надання своїх Особистих даних, та інформації, котру вносить в мобільний додаток ITER, як Користувач додатку ITER приймає дану Політику конфіденційності.

11.2. Інформація,  що  надається Замовником  є  конфіденційною.  Інформація  про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.3. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних  персональних  даних  з  наступною  метою:  дані,  що  стають  відомі, використовуватимуться  в комерційних  цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки  інформації  про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним  зв’язком)  рекламних  та  спеціальних  пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://www.iter-ritual.com чи в мобільного додатку ITER (android, ios). У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність веб-сайту https://www.iter-ritual.com чи мобільного додатку ITER (android, ios), Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця чи у відповідному розділі веб-сайту https://www.iter-ritual.com чи мобільного додатку ITER (android, ios).

11.4. Користуючись веб-сайтом https://www.iter-ritual.com чи мобільним додатком ITER (android, ios), Замовник надає згоду на збір і використання Особистих даних, як це передбачено чинним законодавством про захист персональних даних і даною Політикою конфіденційності.

11.5. Якщо Замовник використовує Соціальні мережі для реєстрації в мобільному додатку ITER, Виконавцю можуть передаватися деякі особисті дані Замовника (наприклад, ім’я, дата народження, стать, адреса електронної пошти), відповідно до політик конфіденційності цих Соціальних мереж.

11.6. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду ТзОВ Iter та його уповноваженим представникам, у рамках Закону України «Про захист персональних даних», отримувати, збирати, зберігати й використовувати мої персональні дані в базі персональних даних «Картки постійних клієнтів ТзОВ Iter: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, стать, сімейний стан, поштову адресу, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти», а також інформацію про померлих осіб, котру я введу безпосередньо у поля мобільного додатку ITER в базі даних «Картки померлих близьких людей клієнтів ТзОВ Iter: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та смерті, місце знаходження могили, фото, коментарі».

11.7. Інформація з бази даних «Картки померлих близьких людей клієнтів ТзОВ Iter» є публічно доступною для інших користувачів мобільного додатку ITER. У будь-який момент Замовник  може відкликати своє погодження шляхом направлення письмового повідомлення на адресу: info@iter-ritual.com. Також з метою реалізації програми лояльності Я дозволяю ТзОВ Iter направляти мені кореспонденцію на зазначену мною поштову адресу, адресу електронної пошти та/або на наданий мною номер телефону, включно з інформацію щодо рекламних компаній, які проводяться ТзОВ Iter та її партнерами, а також пересилати подарунки або призи.

11.8. Якщо інше не передбачено даним Договором та даним розділом, Клієнт несе відповідальність за актуальність, точність і повноту своїх Особистих даних.

11.9. Замовник має право на доступ, зміну своїх Особистих даних, чи даних «Картки померлих близьких людей клієнтів ТзОВ Iter» так само як і на їх видалення через надсилання відповідного письмового повідомлення на адресу: info@iter-ritual.com чи у мобільному додатку ITER (android, ios).

11.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

12.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

12.3.  Виконавець  підтверджує,  що  є  платником єдиного податку (група  3  )  за  ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

12.4. Виконавець не несе  відповідальність  за  зміст  і  правдивість інформації,  що  надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе  відповідальність  за  достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

12.5. Замовнику  надається  право  на  використання  Послуг  Виконавця  виключно  у  своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

12.6. Сторони  зобов’язуються  зберігати  конфіденційну  інформацію,  отриману  в  результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною  або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

12.7. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

12.8. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору  та  додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

12.9 Всі матеріали, які присутні на даному сайті (ресурсі, буклеті і тд.) захищені свідоцтвами №№ 94764, 4868, 307061 та патентом №42566. Будь-яке їх використання без дозволу власника є порушенням інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства УкраїниITER ©